Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Edmond Hustinx (ook bekend als Hustinxstichting) is sedert 20 september 2007 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, gebaseerd op artikel 6.33 van de wet inkomstenbelasting 2001.

Bij beschikking van de staatssecretaris van Financiën d.d. 12 juni 1970 was de stichting eerder al gerangschikt als rechtspersoon bedoeld in artikel 24-I 4e alinea van de Successiewet. Na onderzoek door de Inspectie der Registratie en Successie in Limburg te Roermond is op 9 mei 1988 bericht dat de rangschikking werd gehandhaafd. Bij brief van 20 mei 2010 (0082-54-783) van de Belastingdienst Oost-Brabant is de ANBI-status van de stichting Edmond Hustinx na onderzoek verlengd. De inspecteur heeft de stichting bezocht op 23 maart 2010.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan bepaalde voorwaarden voldoen. De stichting moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben. De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen. De Stichting Edmond Hustinx is lid van de Vereniging van Fondsen In Nederland (FIN). De FIN is de belangenvereniging van ruim 300 vermogensfondsen in Nederland. Vermogensfondsen geven aan goede doelen, maar zijn zelf geen goededoelenorganisaties. Voor meer informatie: www.verenigingvanfondsen.nl.
Edmond Hustinx: Haan 1916

Naam, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (RSIN), fiscaal nummer en contactgegevens
De Stichting Edmond Hustinx (ook bekend als Hustinxstichting) is opgericht op 5 april 1961. Laatste wijziging van de statuten: 5 juli 1999.
Handelsregister Kamer van Koophandel Zuid-Limburg no. 41076469
Fiscaal nummer 0082.54.783.
Adres: Postbus 333
6200 AH Maastricht
Telefoon: 06 211 288 41
E-mail: info@hustinxstichting.nl
Web-site: www.hustinxstichting.nl

Edmond Hustinx: Hen 1916

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Leden van het algemeen bestuur: Mw. Drs. L. ter Haar voorzitter, Prof. Dr. H. Merckelbach vice-voorzitter, Drs J.M.A. Versteegh RA penningmeester, J.J. Minis MA secretaris, Mw. Drs. P. van den Bosch en Mw. Prof. Dr. S. Heeneman.
Leden van het dagelijks bestuur : Mw. Drs. L. ter Haar voorzitter, Prof. Dr. H. Merckelbach vice-voorzitter, Drs J.M.A. Versteegh RA penningmeester, J.J. Minis MA secretaris.

Beleidsplan
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in het werk dat de instelling doet, de manier waarop de instelling geld werft, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling.


Edmond Hustinx: Radja Oedang, garnaalkoning 1916

Beloningsbeleid
Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
De secretaris van de Stichting Edmond Hustinx ontvangt een onkostenvergoeding/vacatiegeld van 250 € per maand. Alle overige bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding/vacatiegeld.

Doelstelling
Omschrijving van de doelstelling van de Stichting Edmond Hustinx: bevorderen van kunsten en wetenschappen. Het bestuur streeft de realisatie van de doelstelling na met reglementen en de beleidslijn voor het verlenen van financiële bijdragen. Deze zijn in het hierboven genoemde beleidsplan opgenomen. De Stichting Edmond Hustinx streeft steeds naar maximalisatie van haar maatschappelijke impact. De Stichting Edmond Hustinx beheert een vermogen waarvan de revenuen worden aangewend voor het bevorderen van wetenschap en kunsten. De stichting stelt geldprijzen ter beschikking en verleent financiële bijdragen ter ondersteuning van activiteiten van wetenschap en kunsten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Klik hier om naar de pagina te gaan waar u ons recente beleidsplan en jaarrekening kunt vinden.