Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Stichtng Edmond Hustinx > SubsidiesDe Stichting Edmond Hustinx subsidieert kleinere en grotere projecten op het gebied van kunsten en wetenschappen. Zij initieert dit zelf of honoreert aanvragen. Zij gaat daarbij uit van de gedachte dat de overheid zorg draagt voor de infrastructuur voor kunst en wetenschap. De financiële bijdragen van de stichting beperken zich daarom tot aanvullende ondersteuning.

Het bestuur hanteert ter beoordeling van aanvragen voor financiële bijdragen een aantal criteria*. Eerste voorwaarde is een aantoonbare plaatselijke betrokkenheid, nader te concretiseren als betrekking hebbend op Maastricht. Aanvragen dienen authentiek en ondersteuningswaard te zijn. Een minimale garantie voor kwaliteit, en soms voor te verwachten publieke belangstelling, is eveneens vereist.
Een aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een begroting van inkomsten en uitgaven die op realiteitswaarde wordt beoordeeld. Soms wordt gevraagd een verslag van het verloop van de activiteiten of een evaluatie toe te zenden.
Alle sectoren van de kunsten komen in aanmerking voor ondersteuning: beeldende kunst, muziek en toneel. Zowel vernieuwende en oorspronkelijke professionele kunst, als kunstuitingen waar massa en elite elkaar ontmoeten, waar traditie, gemeenschap en beleving het vakmanschap begeleiden. Ter bevordering van de wetenschappen komen aanvragen voor financiële bijdragen in aanmerking die wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en publicaties mogelijk maken. Vooral onderzoek dat zich richt op de praktische toepasbaarheid wil de stichting stimuleren.* Criteria
Geen bijdrage wordt verleend aan activiteiten die in te geringe mate voldoen aan de realisering van de doelstelling van de stichting zoals deze het bestuur voor ogen staat. Zo wordt bijvoorbeeld geen bijdrage verleend voor een activiteit die te veel in de particuliere sfeer ligt. De aanschaf van een muziekinstrument door een particulier wordt niet gesubsidieerd, noch het verrichten van studiereizen en het bezoeken van congressen. Geen bijdrage verleent de stichting aan een activiteit die in de commerciële sfeer ligt, zoals het maken van een cd of het houden van een benefietconcert. Evenmin stelt zij gelden beschikbaar voor een activiteit die te weinig inspanning vergt, bijvoorbeeld het instellen van een prijs waarvan het bedrag en de bijkomende kosten door de Stichting Edmond Hustinx worden gedragen. En vanzelfsprekend ook geen bijdragen voor activiteiten die buiten de financiële mogelijkheden van de stichting vallen, zoals exploitatiekosten van instellingen of het organiseren van congressen. In principe worden geen bindingen voor langere termijn aangegaan.

Logo dat eventueel voor publicaties kan worden gebruikt: