Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Reglement Hustinx-stipendium
voor jonge wetenschappersDoel
Doel van het Hustinx-stipendium voor jonge wetenschappers is het ondersteunen van een veelbelovende, jonge onderzoeker verbonden aan de Universiteit Maastricht.
Het Hustinx-stipendium voor jonge wetenschappers bestaat uit een geldbedrag van eur 7.500 en kan jaarlijks aan één persoon worden toegekend.
Kandidaten dienen, al dan niet via een wetenschappelijk instituut, verbonden te zijn aan de Universiteit Maastricht. Aan het einde van de stipendumperiode vindt er een presentatie plaats door middel van een publicatie of lezing.

Wisselend universitair vakgebied
De prijs zal vallen binnen een vooraf door het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx aangewezen universitair vakgebied. Het vakgebied waarbinnen de prijs zal vallen wisselt jaarlijks.
De mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen rouleert van jaar tot jaar over de faculteiten volgens onderstaand schema:
Psychologie 2005 (met doorloop in 2006, 2007 en 2008)
Rechten 2006 (met doorloop in 2007, 2008 en 2009)
Economie 2007 (met doorloop in 2008, 2009 en 2010)
Gezondheidswetenschappen 2008 (met doorloop in 2009, 2010 en 2011)
Cultuurwetenschappen 2009 (met doorloop in 2010, 2011 en 2012)
Algemene wetenschappen 2010 (met doorloop in 2011, 2012 en 2013)
Geneeskunde 2011 (met doorloop in 2012, 2013 en 2014)
Psychologie 2012 (met doorloop in 2013, 2014 en 2015)

Procedure
Iedere aan de betreffende faculteit verbonden hoogleraar mag een of meer projectvoorstellen indienen ter adstructie van de kandidatuur van een wetenschapper. Bij het indienen van het projectvoorstel worden de stipendiumactiviteiten aangekondigd.
Het projectvoorstel betreft een onderzoek over een onderwerp met:
a elementen van innovatie over de grenzen van vakdisciplines heen en het projectvoorstel moet
b een internationale context hebben. Bij de beoordeling van het onderzoek gelden daarnaast als criteria:
c wetenschappelijk niveau
d originaliteit
e toepasbaarheid in de praktijk.

Vorm van de prijs
Het Hustinx-stipendium voor jonge wetenschappers bestaat uit een geldbedrag van in totaal 7500 euro dat in een periode van vier jaar in relatie tot het gereedkomen of passeren van een stipendiumactiviteit wordt uitbetaald.

Jury en monitoring van het verloop
De decaan van de betrokken faculteit van de Universiteit Maastricht stelt de jury samen en start de procedure.
De samenstelling van de jury vindt uiterlijk een half jaar vóór de vermoedelijke prijsuitreiking plaats.
De jury bestaat uit drie personen die goed in de wetenschap van het aangewezen vakgebied zijn georiënteerd. De leden van de jury, waaronder eventueel de decaan van de betrokken faculteit, kunnen worden benoemd uit de Universiteit Maastricht.
De jury verdeelt de werkzaamheden. De voorzitter van de jury leidt de vergaderingen, hij verricht, zo daar aanleiding toe bestaat, jurerend voorwerk zoals literatuuronderzoek etc. Eventueel kan worden aangesloten bij binnen de Universiteit Maastricht bestaande selectieprocessen. De jury maakt een duidelijke en met argumenten omklede beschrijving van de keuze voor een winnaar om de kwaliteit goed te waarborgen. De jury keurt het uitgekozen projectvoorstel met de stipendiumactiviteiten goed. Nadat een jury een prijswinnaar heeft aangewezen monitort een hoogleraar uit het buitenland de prestaties van de winnaar vervolgens en toetst ze op internationale aspecten.
De secretaris van de Stichting Edmond Hustinx kan op verzoek van de decaan als secretaris van de jury optreden. Hij brengt daarin geen stem uit. Hij maakt verslagen, verzorgt de correspondentie en houdt het archief bij.

Reis- en verblijfkosten van juryleden tijdens de bijeenkomsten van de jury worden vergoed.

De jury kiest de prijswinnaar uit en kent het Hustinx-stipendium voor jonge wetenschappers aan hem toe. Aan de leden van de jury kan de prijs niet worden toegekend.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking geschiedt door de voorzitter van de Stichting Edmond Hustinx of door een andere door hem aan te wijzen persoon tijdens de opening van het Academisch jaar of bij de viering van de dies natalis.

Wijziging
Het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Toelichting
Jury
De jury kan bij bestaande selectieprocedures van de Universiteit Maastricht (bijvoorbeeld bij de jaarlijkse prijs voor de beste afstudeerscriptie) aanhaken. Het jurylid uit het buitenland wordt gezien als de primaire begeleider van de stipendium-activiteiten.
In overleg met de jury en met de buitenlandse hoogleraar met de monitorende functie kan een budget ter beschikking worden gesteld voor reis- en verblijfkosten. De voorzitter van de jury bewaakt het toegekende budget.
De eerste jaren is het wenselijk dat de secretaris van de Stichting Edmond Hustinx als secretaris van de jury optreedt.

Periodieke uitkeringen zijn belast
Er is sprake van periodieke uitkeringen als de uitkering een onderdeel is of zal zijn van een reeks uit dezelfde oorzaak stammende uitkeringen waarvan op het moment van aanvang het totale beloop afhankelijk is van toekomstige (onzekere) gebeurtenissen. De grootte van de uitkeringen en de perioden tussen de uitkeringen hoeven niet steeds gelijk te zijn. Studie-uitkeringen ontvangen van rechtspersonen zij belaste inkomsten voor de inkomstenbelasting. Bij studenten die geen andere inkomsten hebben of die geringe andere inkomsten hebben zal het stipendium in de regel niet tot inkomstenbelasting leiden (onvoldoende inkomsten, algemene heffingskorting). In andere gevallen (indien men al een belastingbiljet moet invullen omdat men een baan heeft) kunnen de inkomsten van het stipendium worden aangewend om scholingskosten te bestrijden. Deze kosten moeten worden onderbouwd en zullen vaak aftrekbaar zijn. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld kosten voor het doen van een onderzoek, voor aanschaf van boeken, etc. Uitgaven die niet tot scholingsuitgaven behoren zijn: levensonderhoud, huisvesting, werk- en studeerruimten en de bijbehorende inrichting, reizen en verblijven waaronder excursies en studiereizen. Het stipendium is een bruto-bedrag. De Stichting Edmond Hustinx is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van belastingheffing of maatregelen in verband met een uitkering.

Maastricht, mei 2005